MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

רשומה רפואית סיעודית

powerPlogo רשומה רפואית סיעודית  (770kb)
  הרצאתה של עו"ד ענת סטרשנוב-וקסלר יולי 2010 ההרצאה ניתנה במסגרת קורס לאחיות בכירות של שירותי בריאות כללית.

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.