MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ביטוח אחריות מקצועית-רפואית - היבטים כלכליים

 pdf_logo ביטוח אחריות מקצועית-רפואית - היבטים כלכליים   (3.85mb)
  מצגת שהוצגה בכנס רשלנות רפואית התקיים בתאריך 14.9.09בפני פורום המנהלים של המכללה הישראלית לניהול (מי"ל)

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.