MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

נמק בעצמות הלסתות כתוצאה משמוש בביפוספונטים

 pdf_logo נמק בעצמות הלסתות כתוצאה משמוש בביפוספונטים   (67kb)
  נייר עמדה של האיגוד האמריקאי לכירורגית פה ולסת
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.