MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ניהול סיכונים ברפואה - רקע ועקרונות יסוד

powerPlogo ניהול סיכונים ברפואה - רקע ועקרונות יסוד   (837kb)
  עו"ד טליה חלמיש-שני, מנכ"ל, קבוצת מדנס

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.