MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

מאמרים כללי
אחריות מקצועית-רפואית מוהלים (2018)

בינואר השנה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לחייב מוהלים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית. מטרת החוק הינה להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל. להלן סיפורי מקרה.  

קרא עוד >>

אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה (2018)

ביום 26.06.2017 נכנס לתוקפו חוזר מנהל הרפואה מספר 26/2017 מטעם משרד הבריאות, הדן ב"אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה". להלן דגשים לשים עליהם את הדעת בחוזר זה.

קרא עוד >>

הסכמת הורים לטיפול בקטין (2018)

לאור פניות חוזרות ונשנות בנושא הסכמת הורים לטיפול בקטין, מצאנו לנכון לאגד את החקיקה הקיימת והמלצותינו בהתאם.

קרא עוד >>

הקלטה או צילום במהלך טיפול רפואי (2018)

האם מותר לרופאים לתעד ההסבר שהם נותנים למטופלים טרם הטיפול, באמצעות צילום או הקלטה של תהליך מתן ההסבר וקבלת הסכמה מדעת? האם צילומים אלו מהווים חלק מהרשומה הרפואית של המטופל? האם חלה על הרופאים חובה להעביר צילומים אלו במסגרת בקשת המטופל לקבלת העתק תיקו הרפואי?  

קרא עוד >>

חתימה דיגיטלית במסגרת טיפול רפואי (2019)

האם ניתן חוקית להחתים מטופלים באופן דיגיטלי על מסמכים נדרשים במסגרת טיפול רפואי?

קרא עוד >>

ניתוח דיווחים על נזקים למקלעת הזרוע לחברה לניהול סיכונים ברפואה (2009)

חולשה או שיתוק של הגפה העליונה בילוד (Erb’s palsy) נובעים בדרך כלל מנזק למקלעת הזרוע (Brachial plexus injury), שמיקומה בצידי עמוד השדרה הצווארי התחתון (C5-T1) הופך אותה פגיעה לכוחות מתיחה או לחץ במהלך ההיריון והלידה.בעבודה הנוכחית, נותחו 536 דיווחים של חולשה או שיתוק הגפה העליונה בילוד המתאימים לנזק במקלעת הזרוע, שדווחו לחברה לניהול סיכונים ברפואה בשנים 1993 – 2004.  פרופ' דני שרמן, עו"ד טליה חלמיש-שני, יעל גרשטנסקי, יוסי טל, פרופ' מיכאל פיינגולד. (2009)  

קרא עוד >>

1 2 3 4 5 6 >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.