MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

כלי סיקור

ניהול סיכונים פרואקטיבי

 

החברה לניהול סיכונים שוקדת לפעול לא רק בתחום "הראקטיבי" של ניהול סיכונים , דהיינו חקר דיווחים על אירועים חריגים, אלא גם בתחום "הפרואקטיבי" של ניהול סיכונים. הפעילות המונעת מחייבת פיתוח אמצעים לזיהוי סיכונים בטרם התרחשותם ואינה מבוססת כאמור על דיווח על אירועים חריגים . אמצעים פרואקטיבים לניהול סיכונים מעמידים את ניהול הסיכונים בשורה אחת עם פעילות אבטחת האיכות ושיפור האיכות המתבצעת במערכת הבריאות. החברה לניהול סיכונים ברפואה פיתחה שאלונים וסקרים המשמשים כלי אומדן עבור מנהלי הסיכונים ומנהלי המחלקות לשם זיהוי סיכונים לפגיעה במטופלים.

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.