MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ארועים טעוני דיווח

במסגרת ביטוח האחריות המקצועית באמצעות מדנס, מחוייבים המבוטחים  לדווח ל - MCI על אירועים חריגים. על מנת לסייע למבוטחים בהחלטות על אילו אירועים לדווח, פותחו ע"י MRM רשימות דיווח על פי תחומי הפעילות הרפואית השונים. חשוב לציין, כי רשימות אלה אינן מכילות את כל סוגי האירועים האפשריים.

אירועים טעוני דיווח בקהילה

הרשימה מעודכנת לחודש מאי 2018

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.