MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ה. הודעות למבטח על נסיבות העלולות להוליד תביעה

הודעות למבטח

בהתאם לתנאי הפוליסות של המבוטחים באמצעות מדנס, הם נדרשים לדווח למבטח על תביעות, דרישות, תלונות ואירועים חריגים העלולים להוליד תביעות מכוסות.

לצורך הטיפול בדיווחים על אירועים חריגים ותביעות, פועלות במדנס שתי חברות ייעודיות; החברה לניהול סיכונים ברפואה בע"מ (MRM) אשר מונתה ע"י המבטחים לעסוק בפעילות ניהול הסיכונים ומדיקל קונסלטנס אינטרנשיונל (אם.סי.אי.) בע"מ (MCI), אשר מונתה ע"י המבטחים לעסוק בניהול התביעות המכוסות על-פי הפוליסות.
MRM ו MCI מפעילות מערך משולב לטיפול באירועים חריגים ובתביעות המשפטיות המדווחות אליהן. מערך ייחודי זה, המונה: עורכי דין, רופאים, מומחים בניהול סיכונים ויועצים מקצועיים אחרים, מאפשר בזכות ניהול מקצועי מנוסה, לחסוך בעלויות ולמזער את הפגיעה במוניטין של הרופא הנתבע.
הצוות המקצועי של MCI ו MRM עומד לרשותך 24/7 כדי לתת מענה וסיוע מידי בכל מקרה של שאלה מדיקו-לגלית או תקלה רפואית.

חשוב לזכור:
•    הודעה מוקדמת על תקלות רפואיות מאפשרת טיפול יעיל והולם בהן, על מנת להקטין ככל האפשר את החשיפה של הרופא לתביעה משפטית.
•    הודעה מוקדמת מאפשרת למבטח לחקור את שאלת האחריות ולהיערך לטיפול בתביעה עתידית.
•    הודעה מוקדמת מאפשרת ליתן לרופא יעוץ מתאים במקרה של כוונה לפרסם את התקלה באמצעי התקשורת, על מנת למנוע ככל האפשר את הפגיעה בשם הטוב שלו.

 

 


להלן ההוראות לעניין מסירת הודעות עפ"י הפוליסה שלך:

 

  • יש למסור הודעה ל MCI, בהקדם האפשרי, על כל מקרה או נסיבות אשר צפוי שיולידו תביעה או הליכים משפטיים. (רשימת אירועים חריגים שמומלץ לדווח עליהם מצורפת למדריך כנספח א' טופס דו"ח אירוע מצורף למדריך כנספח ב').
  • הודעה על תלונה בעל-פה או בכתב וכן על כל דרישה לפיצוי על נזק שנגרם מרשלנות רפואית או הפרת חובה מקצועית יש למסור ל MCI תוך 30 יום מעת קבלת הפניה.
  • הודעה על תביעה שהוגשה לבית-משפט יש למסור ל MCI בתוך 7 ימים מעת קבלתה (וזאת על מנת לאפשר הגשה של כתב הגנה תוך 30 יום כמתחייב על-פי דין).

הכתובת לצורך משלוח הודעות על תקלות ועל תביעות:
מדיקל קונסלטנס אינטרנשיונל (אם.סי.אי.) בע"מ
רח' השלושה 2 תל-אביב 67060
טלפון: 03-6380406, 03-6380346
פקס: 03-6380345, דוא"ל: rpaz@madanes.com

חשוב לזכור:
•    במקרה של דרישה או תביעה, אין לתת כל הודאה, הצעה, הבטחה או תשלום ללא הסכמה של המבטח.
•    חשוב לשתף פעולה עם המבטח (ונציגיו) בבירור שאלת החבות ולמסור לו כל רשומה וכל מידע שיידרש.
•    חשוב לשמור על רשומות רפואיות מדויקות של כל הטיפולים והשירותים שניתנו, לפחות 10 שנים מיום תום הטיפולים ובמקרה של מטופל קטין, 10 שנים לפחות לאחר הגיע הקטין לבגרות.


 

 

בחזרה לתוכן העניינים>>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.