MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ב. בית דין חברים של ההסתדרות לרפואת שיניים (הר"ש)

אחד מהמוסדות החשובים של ההסתדרות לרפואת שיניים הוא בית דין חברים, במסגרתו מתקיימות רוב הבוררויות בין רופא למטופל.
על פי תקנון הר"ש- פרק ד'- "משמעת", בית דין חברים של הר"ש מוסמך לדון בכל סכסוך בעל אופי פרופסיונלי בין חבר לחבר או בין חבר לבין מוסד הר"ש בכל אשמה בעלת אופי פרופסיונלי ובכל אשמה של עבירה על הוראות תקנון הר"ש.

בנוסף, לבית דין חברים של הר"ש יש סמכות לדון בכל סכסוך אחר שחבר הר"ש מעורב בו כצד, במקרה שכל הצדדים יסכימו לסמכותו.
לפיכך בית דין חברים של הר"ש רשאי לדון בכל תביעה של רשלנות רפואית בהתקיים התנאים הטרומיים הבאים: הרופא הנתבע הינו חבר הר"ש, ניתנה הסכמת כל הצדדים לסמכותו של בית הדין ובמידה ומדובר ברופא שכיר, המוסד המעסיק יחתום על הסכם בוררות.

מוסד זה חוסך זמן, עלויות וכמובן אי נעימויות מיותרות לשני הצדדים. תלונות נגד מי שאיננו חבר הר״ש מתבררות בדרך כלל במשרד הבריאות או בבית המשפט, עם כל ההשלכות הנובעות מכך.

הליכים מקדמיים בהר"ש:

כאשר מוגשת תביעה נגד חבר הר"ש, יו"ר בית דין חברים מחוזי ישלח העתק אחד של התביעה לנתבע וידרוש ממנו להגיב תוך שבוע ימים. התובע רשאי בכל עת, עד למתן פסק הדין, לבטל את תביעתו או למחוק אותה.
במידה וחבר הר"ש זומן כדין להתייצב ולא עשה כן ולא הראה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו, יהא בית דין חברים רשאי לתת פסק דין בבוררות בהעדרו של חבר הר"ש ובלבד שהתובע התייצב בפניו והוכיח את תביעתו.

הרכב בתי הדין:

קיימות שתי ערכאות: בית דין חברים מחוזי ומעליו בית דין חברים ארצי.
הועידה הארצית בוחרת את החברים בשני בתי הדין במסגרת הצבעה רגילה. מספר החברים בבית דין חברים מחוזי וממלאי מקומם נקבע ע"י הועד המרכזי. בית דין ארצי מורכב מ-20 חברים ו-10 ממלאי מקום. כל חברי בתי הדין  הם חברי הר"ש, אשר קיבלו את רישיונם לעסוק ברפואת שיניים מכוח סעיף 6(ב) לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש התשל"ט-1979).כל מושב של בית דין חברים הן מחוזי והן ארצי מורכב משלושה דיינים, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.

פסיקה אפשרית של בית דין חברים:

 • זיכוי
 • אזהרה
 • נזיפה
 • קנס כספי
 • תשלום כספי למתלונן
 • השעית הזכות לבחור למוסדות הר"ש או להיבחר למוסדות הר"ש או שתיהן ביחד לפרק זמן שיקבע.
 • שלילת תפקיד או שלילת זכות לקבל תפקיד לפרק זמן שיקבע.
 • הוצאה זמנית מהר"ש.
 • הוצאה לצמיתות מהר"ש.

 

ביה"ד מוסמך לתת את העונשים על תנאי.

ערעור:
לכל צד זכות ערעור לבית דין חברים ארצי, על כל פסק דין של בית דין מחוזי ובלבד שנתקיימה אחת מהעילות הבאות:

 • חברי הרכב בית הדין המחוזי פעלו ללא סמכות או חרגו מהסמכויות הניתנות להם בתקנון.
 • לא ניתנה לבעל הדין הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו או להביא ראיות.
 • הפסק אינו מעוגן בעובדות שהוכחו.
 • הפסק הוא ללא נימוקים.
 • הפסק אינו עולה בקנה אחד עם תקנון הר"ש .
 • תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור.
 • חברי בית הדין, חלקם או כולם, נהגו בדרך בלתי הוגנת.

הערעור יוגש ליו"ר בית דין חברים ארצי תוך 15 ימים מיום שהגיע פסק הדין לצד המערער.

משפט חוזר:

מותר לבית דין חברים ארצי, במקרה של ערעור על פסק דין של בית דין חברים מחוזי, להורות על קיום משפט חוזר בכל מקרה בו יראה לו כי נעשה עיוות דין בברור הראשון. כל צד רשאי להיות מיוצג ע"י חבר הר"ש אחר או ע"י עו"ד, בכל דיון בבית דין חברים.


המלצות:

על פי תנאי הפוליסה והדין חובה על המבוטח לדווח לאם. סי. אי, בצירוף המידע הרלבנטי, על כל תלונה שמגיש מטופל נגדו להר"ש. חשוב לנהל באופן קפדני רשומה רפואית לרבות טופסי הסכמה ולשמור אותה ואת בדיקות ההדמיה הנוגעות למקרה, בהתאם לקבוע בחוק. אין להודות בכל חבות ללא ייעוץ משפטי. עורכי הדין של אם. סי. אי מסייעים לרופא/ה המוגשת נגדו/ה תלונה להר"ש ע"י מתרפא בניסוח תגובה לתלונה ובמתן הדרכה ויעוץ.

עורכי הדין של MCI מסייעים לרופא/ה בניסוח תגובה לתלונה ובמתן הדרכה ויעוץ לאורך ההליך. במידה ויוגש ערעור לבית דין חברים ארצי, MCI תמנה לך עורך דין לצורך ייצוגך בערעור.

 •  

בחזרה לתוכן העיניינים>>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.