MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

א. תביעות אזרחיות - רופא שיניים

מרבית ההליכים המשפטיים הננקטים נגד רופאי השיניים הינן תביעות לפיצוי כספי, המוגשות על-ידי המטופלים או בני משפחותיהם בעקבות אירוע של תקלה בטיפול שיניים.

תביעות אלה מוגשות לבית-משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, בהתאם להיקף הפיצוי הנדרש, לפי החלטת עורך הדין המייצג את התובעים.

 

עילות התביעה השכיחות בתביעות לפיצויים המוגשות נגד רופאים הן:

 • עילת הרשלנות על-פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
 • הפרת חובות המנויות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
 • הפרת התחייבות חוזית, העומדת בבסיס הקשר שבין רופא למטופל, לתת טיפול  סביר ומיומן.

הטענה השכיחה ביותר בכתבי התביעה היא עוולת הרשלנות, לפיה הרופא המטפל לא נהג כפי שרופא סביר ומיומן אמור לנהוג וחרג מהפרקטיקה המקובלת בתהליך האבחון או הטיפול, וכי עקב כך נגרם למטופל נזק שאינו תוצאה של המהלך הטבעי של הטיפול שבוצע.
טענה שכיחה נוספת היא, כי ניתן טיפול ללא הסכמה מדעת של המטופל, וכי הדבר מהווה הן תקיפה, הן רשלנות והן הפרה של הוראות חוק זכויות החולה. לצד הטענה על העדר הסכמה מדעת, יש גם אפשרות לטעון לפגיעה באוטונומיה במקרים שבהם אין קשר סיבתי בין אי מתן ההסבר לבין ההסכמה לקבל את הטיפול- כלומר, מקרים בהם גם לוּ היו ניתנים ההסברים היה המטופל מסכים לטיפול. במקרים אלה הפיצוי הכספי שנפסק, ניתן על עצם הפגיעה באוטונומיה ולא על הנזק בפועל.

תביעה של מטופל לקבלת פיצוי על נזק כתוצאה מטיפול מוגשת, בדרך כלל, בצירוף חוות דעת של מומחה ברפואת שיניים, המתייחסת הן לעניין הרשלנות הנטענת (החריגה מהפרקטיקה המקובלת), והן לעניין הנזק שנגרם כתוצאה מכך.על הרופא הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה, שאם לא כן, יכול התובע לבקש פסק דין בהעדר הגנה.

לפיכך, יש חשיבות רבה להעברת כתב התביעה תוך 7 ימים לכל היותר (כקבוע בפוליסה) למדיקל קונסלטנטס אינטרנשיונל (אם. סי. אי) בע"מ (להלן: אם. סי. אי) מיופת כוח המבטחים לניהול תביעות,  יחד עם העתק מלא של החומר הרפואי הרלבנטי המצוי בידי הרופא והתייחסות לטענות המופיעות בכתב התביעה.על הקשר בין הרופא - הנתבע, לבין עורכי דינו חל חסיון, ולפיכך ניתן למסור לעורכי  הדין גרסה בעל-פה או בכתב ללא חשש.

 

הפעולות שבאי כוחו של הרופא הנתבע ינקטו עם קבלת כתב תביעה הן:

 • יפנו בקשה לוויתור על סודיות רפואית אל התובע, על-מנת לאסוף את מלוא החומר הרפואי.
 • יגישו כתב הגנה, לאחר קבלת גרסת הרופא.
 • יציגו שאלון לתובע.
 • יבקשו גילוי מסמכים רלבנטיים.
 • יפנו למומחים מתאימים בתחום רפואת השיניים ולפעמים גם בתחומים אחרים, לצורך קבלת חוות דעת התומכות בהגנה, כמשקל נגד לחוות הדעת של המומחים  מטעם התביעה.
 • יעמידו את התובע לבדיקה על-ידי מומחים  מטעם ההגנה.

במסגרת ההליכים המקדמיים זכאי גם התובע לדרוש מרופא השיניים הנתבע להשיב על שאלון וגילוי מסמכים.הדיון המשפטי בתביעה לפיצויים נפתח בדרך כלל בקיום מספר ישיבות קדם משפט, במסגרתן בודק השופט כי הושלמו כל ההליכים המקדמיים והוגשו כל חוות הדעת. בשלב זה עשוי בית המשפט לשקול מינוי מומחים רפואיים מטעמו על-מנת שיכריעו במחלוקות שבין המומחים של הצדדים. במקרים רבים, נעשים במסגרת הליכי קדם המשפט, ניסיונות להביא את הצדדים לידי פשרה.כחלק מן הניסיונות להביא לידי פשרה, מופנים בעלי הדין לניהול הליכי גישור מחוץ לכותלי בית המשפט. השתתפות בהליך גישור תלויה ברצון הצדדים. הליכי הגישור הינם הליכים חסויים ומידע המוחלף במסגרת הליכי הגישור אינו יכול לשמש מי מהצדדים בבית המשפט. זהות המגשר נקבעת בהסכמה בין הצדדים. ככל שהצדדים אינם מגיעים להסכמה במסגרת הליכי הגישור, התיק מוחזר להמשך הליכים בבית משפט.

בתום הליכי קדם המשפט, ואם לא הושגה פשרה, נקבע התיק לשמיעת ראיות הצדדים. התובע פותח בהבאת הראיות (עדויות) ולאחר מכן מביא הרופא הנתבע את ראיותיו.בדרך כלל מוטלת על  התובע החובה להוכיח את תביעתו, דהיינו כי הרופא התרשל וחרג מפרקטיקה מקובלת. יחד עם זאת, אם יסבור בית המשפט כי נסיבות המקרה מצביעות לכאורה על קיומה של רשלנות יותר מאשר על העדרה, עשוי בית המשפט להפוך את הנטל ולקבוע כי לא התובע צריך להוכיח את רשלנות הרופא, אלא הרופא צריך להוכיח כי בנסיבות המקרה לא  הייתה רשלנות מצדו (כלל "הדבר מדבר בעדו").

בית המשפט עלול להעביר את נטל ההוכחה מכתפי התובע לכתפי הרופא הנתבע, גם במקרים בהם הרשומה הרפואית חסרה או לקויה, בטענה שנגרם לתובע נזק ראייתי והוא אינו יכול להוכיח תביעתו לאור הליקוי/חסר ברשומה.
בסיום פרשת הראיות מסכמים הצדדים את ראיותיהם, בדרך-כלל בכתב, ולאחר מכן ניתן פסק הדין.לכל צד נתונה הזכות לערער על פסק-הדין תוך 45 ימים לערכאה מעלה.

 

נתבעים במשותף

לעיתים מעורבים בטיפולי השיניים מספר רופאים, והם נתבעים במשותף באותה תביעה.

כמו-כן, לעיתים מוגשת תביעה הן נגד רופא השיניים והן נגד המוסד הרפואי, שבמסגרתו בוצעו הטיפולים.

במקרים אלה, ככל שכל הנתבעים מבוטחים באמצעות אם.סי.אי., אנו נדאג לייצוג מתאים, בין במשותף ובין בנפרד, בהתאם לנסיבות כל מקרה ותוך שמירה על האינטרסים של כל מבוטח. חשוב לדעת כי במקרים אלה, נעשה כל מאמץ להגיע להסדר בין הנתבעים (חלוקת אחריות), בהבנה ובהסכמה של הנתבעים וזאת על מנת להימנע מהתדיינות בפני בית המשפט וקבלת הכרעתו בעניין, שכן פתיחת חזיתות בין הנתבעים, עלולה להזיק להגנה של הנתבעים.

בכל השלבים, לרבות בהליכי המשא ומתן לצורך חלוקת האחריות, יהא הרופא מיוצג על ידי עורך דין.

 

פשרות    

תשלום פיצוי לתובעים על דרך של פשרה, נעשה ללא הודאה בחבות או באחריות.

כל פשרה כפופה להסכמה של הרופא הנתבע, ואולם לפי תנאי פוליסת הביטוח, חברת  הביטוח רשאית שלא להמשיך ולנהל תביעה, אשר לא הסתיימה בפשרה, עקב התנגדות הרופא המבוטח. במקרה כזה, החבות של המבטח מתקבעת והיא לא תעלה על הסכום שכנגדו ניתן היה לסלק את התביעה בפשרה, בצירוף שכ"ט יחסי. אם הרופא ימשיך לנהל את התביעה, הוא לוקח על עצמו סיכון שהסכום שייפסק יהיה גבוה יותר והוא ייאלץ לשאת בהפרש.

חשוב לזכור:

 • בתי המשפט מייחסים חשיבות ממדרגה ראשונה לקיומה של רשומה רפואית מפורטת, מלאה ומסודרת בקשר עם הטיפול הנדון בתביעה.
 • בהעדר רשומה רפואית בכלל, או כל חלק ממנה, לרבות רישום חסר, העדר בדיקות הדמיה וכיו"ב, עלול בית המשפט לקבוע כי נגרם לתובע "נזק ראייתי", ולפיכך הנטל להוכיח את  העובדות השנויות במחלוקת מוטל על הרופא הנתבע. הרופא יתקשה כמובן להרים נטל כזה בהעדר הרשומה.
 • בתביעות בהן נטען כי ניתן טיפול ללא הסכמה מדעת, יש משקל רב לקיום טפסי הסכמה ייעודיים ולרישום בתיק על מתן הסבר למטופל. אי קיום טופסי הסכמה והעדר רישום אודות מתן הסברים, פוגע ביכולת של הרופא הנתבע להתגונן.

המלצות:

 • על פי תנאי הפוליסה והדין חובה על המבוטח לדווח לאם. סי. אי, בצירוף המידע הרלבנטי, על כל תקלה רפואית העלולה לגרום להגשת תביעת פיצויים בעתיד. יש להעביר הדיווח מיד עם היוודע מקרה הביטוח.
 • דיווח מוקדם מאפשר להיערך לתביעה מבעוד מועד, כאשר הזיכרון אודות האירועים עדיין טרי.
 • דיווח מוקדם מאפשר, במקרים המתאימים, להשיג פשרות מהירות וכדאיות יותר לרופא.
 • חשוב לנהל באופן קפדני רשומה רפואית ולשמור אותה ואת בדיקות ההדמיה הנוגעות למקרה, בהתאם לקבוע בחוק, ובכל מקרה לא פחות מ- 10 שנים מתום הטיפולים, ובמקרה של קטין 10 שנים מהגיעו לבגרות או מתום הטיפול, לפי המאוחר.
 • חשוב להקפיד להחתים את המטופל על טופסי הסכמה ייעודיים ולתעד ברשומה הרפואית את ההסברים שנתנו למטופל טרם תחילת הטיפול ובמהלכו ראה נוסח טופסי הסכמה ייעודיים להלן.
 • משהוגשה תביעה לבית משפט,  יש להעבירה מיידית לאם. סי. אי. בצירוף המסמכים הרלבנטיים, ותגובה לטענות התביעה.
 • חשוב לשתף פעולה עם עורך הדין הממונה על-ידי אם.סי.אי., לאורך כל הניהול של ההליך המשפטי.
 • אין להודות בכל חבות ללא ייעוץ משפטי.
 • אין למסור גרסה לאמצעי התקשורת המבקשים לפרסם על דבר התביעה, ללא ייעוץ עורך הדין המטפל.

עורכי הדין של אם. סי. אי.  והנציגים המשפטיים שלה עומדים לצדך ולרשותך לאורך כל דרך ההתמודדות עם התביעה המשפטית.

 

 

בחזרה לתוכן העיניינים >>

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.