MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

א. תביעות אזרחיות

      מרבית ההליכים המשפטיים הננקטים נגד רופאים הינן תביעות לפיצוי כספי, המוגשות על-ידי המטופלים  או בני משפחותיהם בעקבות אירוע של תקלה רפואית.

      תביעות אלה מוגשות לבית-משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, בהתאם להיקף הפיצוי הנדרש, לפי החלטת עורך הדין המייצג את התובעים.

      עילות התביעה השכיחות בתביעות לפיצויים המוגשות נגד רופאים הן: 

 • עילת הרשלנות על-פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
 • עילת התקיפה על-פי סעיף 23 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], במקרים של מתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת של המטופל.
 •  הפרת חובות המנויות בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
 •  הפרת התחייבות חוזית, העומדת בבסיס הקשר שבין רופא למטופל, ליתן טיפול  סביר ומיומן.


הטענה השכיחה ביותר בכתבי התביעה היא עוולת הרשלנות, לפיה הרופא המטפל לא נהג כפי שרופא סביר ומיומן אמור לנהוג וחרג מהפרקטיקה המקובלת בתהליך האבחון או הטיפול, וכי עקב כך נגרם לו נזק שאינו תוצאה של המהלך הטבעי של המחלה או הטיפול הרפואי.

טענה שכיחה נוספת היא, כי ניתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת של המטופל, וכי הדבר מהווה הן תקיפה, הן רשלנות והן הפרה של הוראות חוק  זכויות החולה. לצד הטענה על העדר הסכמה מדעת, יש גם אפשרות לטעון לפגיעה באוטונומיה במקרים שבהם אין קשר סיבתי בין אי מתן ההסבר לבין ההסכמה לקבל את הטיפול. כלומר, מקרים בהם גם לוּ היו ניתנים ההסברים היה המטופל מסכים לטיפול. במקרים אלה הפיצוי הכספי שנפסק ניתן על עצם הפגיעה באוטונומיה ולא על הנזק בפועל.

תביעה של מטופל לקבלת פיצוי על נזק כתוצאה מטיפול רפואי, מוגשת בד"כ, בצירוף חוות דעת רפואיות, המתייחסות הן לעניין הרשלנות הנטענת (החריגה מהפרקטיקה המקובלת), והן לעניין הנזק שנגרם כתוצאה מכך.

על הרופא הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה, שאם לא כן, יכול התובע לבקש פסק דין בהעדר הגנה.
לפיכך, יש חשיבות רבה להעברת כתב התביעה תוך 7 ימים לכל היותר (כקבוע בפוליסה) למדיקל קונסלטנטס אינטרנשיונל (אם. סי. אי) בע"מ (להלן: אם.סי.אי) מיופת כוח המבטחים לניהול תביעות,  יחד עם העתק מלא של החומר הרפואי הרלבנטי המצוי בידי הרופא והתייחסות לטענות המופיעות בכתב התביעה.

על הקשר בין הרופא- הנתבע לבין עורכי דינו חל חסיון, ולפיכך ניתן למסור לעורכי  הדין גרסה בעל-פה או בכתב ללא חשש.

 הפעולות שבאי כוחו של הרופא הנתבע ינקטו עם קבלת כתב תביעה הן:

 • יפנו בקשה לוויתור על סודיות רפואית אל התובע, על-מנת לאסוף מלוא החומר הרפואי.
 • יגישו כתב הגנה לאחר קבלת גרסת הרופא הנתבע.
 • יציגו שאלון לתובע.
 • יבקשו גילוי מסמכים רלבנטיים.
 • יפנו למומחים רפואיים מתאימים לצורך קבלת חוות דעת רפואיות התומכות בהגנה, כמשקל נגד לחוות הדעת של המומחים הרפואיים מטעם התביעה.
 •  יעמידו את התובע לבדיקה על-ידי מומחים  רפואיים מטעם ההגנה.

במסגרת ההליכים המקדמיים זכאי גם התובע לדרוש מהרופא הנתבע להשיב על שאלון וגילוי מסמכים.

הדיון המשפטי בתביעה לפיצויים נפתח בקיום מספר ישיבות קדם משפט, במסגרתן בודק השופט כי הושלמו כל ההליכים המקדמיים והוגשו כל חוות הדעת.

בשלב זה עשוי בית המשפט לשקול מינוי מומחים רפואיים מטעמו על-מנת שיכריעו במחלוקות שבין המומחים של הצדדים.

במקרים רבים, נעשים במסגרת הליכי קדם המשפט, ניסיונות להביא את הצדדים לידי פשרה. כחלק מן הניסיונות להביא לידי פשרה, מופנים בעלי דין לניהול הליכי גישור מחוץ לכותלי בית המשפט. השתתפות בהליך גישור תלויה ברצון הצדדים. הליכי הגישור הינם הליכים חסויים ומידע המוחלף במסגרת הליכי הגישור אינו יכול לשמש מי מהצדדים בבית המשפט. זהות המגשר נקבעת בהסכמה בין הצדדים.

בתום הליכי קדם המשפט, ואם לא הושגה פשרה, נקבע התיק לשמיעת ראיות הצדדים.

התובע פותח בהבאת הראיות (עדויות) ולאחר מכן מביא הרופא הנתבע את ראיותיו.

בדרך כלל מוטלת על  התובע החובה להוכיח את תביעתו, דהיינו כי הרופא התרשל וחרג מפרקטיקה מקובלת. יחד עם זאת, אם יסבור בית המשפט כי נסיבות המקרה מצביעות לכאורה על קיומה של רשלנות יותר מאשר על העדרה, עשוי בית המשפט להפוך את הנטל ולקבוע כי לא התובע צריך להוכיח את רשלנות הרופא, אלא הרופא צריך להוכיח כי בנסיבות המקרה לא  הייתה רשלנות מצדו (כלל "הדבר מדבר בעדו").

בתביעות רשלנות רפואית יש לפעמים הפרדה בין ההכרעה בשאלת האחריות לבין קביעת גובה הנזק. כלומר, בית-המשפט מחליט תחילה אם חרג הרופא המטפל מהפרקטיקה המקובלת ורק אם כך, יישמעו ראיות בשאלת גובה הנזק.

בסיום פרשת הראיות מסכמים הצדדים את ראיותיהם, בדרך-כלל בכתב, ולאחר מכן ניתן פסק הדין.

 כל צד זכאי לערער על פסק-הדין תוך 45 יום.

 

 נתבעים במשותף

 לעיתים מעורבים בטיפול רפואי רופאים אחדים, והם נתבעים במשותף באותה תביעה.

 כמו-כן, לעיתים מוגשת תביעה הן נגד הרופא והן נגד המוסד הרפואי, שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים או מטפלים אחרים.

במקרים אלה אם.סי.אי. תדאג לייצוג מתאים, בין במשותף ובין בנפרד, בהתאם לנסיבות כל מקרה ותוך שמירה על האינטרסים של כל מיוצג. חשוב לדעת כי במקרים כאלה נעשה כל מאמץ להגיע להסדר בין הנתבעים (חלוקת אחריות) בהבנה ובהסכמה של הנתבעים וזאת על מנת להימנע מהתדיינות בפני בית המשפט וקבלת הכרעתו בעניין.

בכל השלבים, לרבות בהליכי המשא ומתן לצורך חלוקת האחריות יהא הרופא מיוצג על ידי עורך דין.
 
פשרות    

תשלום פיצוי לתובעים על דרך של פשרה, נעשה ללא הודאה בחבות או באחריות.

כל פשרה כפופה להסכמה של הרופא הנתבע, ואולם לפי תנאי פוליסת הביטוח, חברת  הביטוח רשאית שלא להמשיך ולנהל תביעה, אשר לא הסתיימה בפשרה עקב התנגדות הרופא המבוטח. במקרה כזה החבות של המבטח מגודרת והיא לא תעלה על הסכום שכנגדו ניתן היה לסלק את התביעה בפשרה, בצירוף שכ"ט יחסי. אם הרופא ימשיך לנהל את התביעה, הוא לוקח על עצמו סיכון שהסכום שייפסק יהיה גבוה יותר והוא ייאלץ לשאת בהפרש.

 

חשוב לזכור:

 • בתי המשפט מייחסים חשיבות ממדרגה ראשונה לקיומה של רשומה רפואית מפורטת, מלאה ומסודרת בקשר עם הטיפול הנדון בתביעה.
 • בהעדר רשומה רפואית בכלל, או כל חלק ממנה, לרבות רישום חסר, העדר בדיקות, סרטי ניטור, בדיקות הדמיה וכיו"ב עלול בית המשפט לקבוע כי נגרם לתובע "נזק ראייתי", ולפיכך הנטל להוכיח את  העובדות השנויות במחלוקת מוטל על הרופא הנתבע. הרופא יתקשה כמובן להרים נטל כזה בהעדר הרשומה.
 • בתביעות בהן נטען כי ניתן טיפול ללא הסכמה מדעת, יש משקל רב לקיום טפסי הסכמה ייעודיים ולרישום בתיק על מתן הסבר למטופל- על היכולת של הרופא הנתבע להתגונן.


המלצות

 • לדווח  מוקדם ככל האפשר לאם. סי. אי, בצירוף המידע הרלבנטי, על כל תקלה רפואית העלולה לגרום להגשת תביעת פיצויים בעתיד. דיווח מוקדם מאפשר להיערך לתביעה בעוד מועד, כאשר הזיכרון של האירועים עדיין טרי. דיווח מוקדם מאפשר להשיג פשרות מהירות במקרים המתאימים.
 • משהוגשה תביעה לבית משפט,  יש להעבירה מיידית לאם. סי. אי. בצירוף המסמכים הרלבנטיים, ותגובה לטענות בתביעה.
 • חשוב לשתף  פעולה עם עורך הדין הממונה על-ידי אם.סי.אי. לאורך כל הניהול של ההליך המשפטי.
 • חשוב לשמור  באופן קפדני על הרשומה הרפואית ותוצאות הבדיקות הנוגעות למקרה.
 • אין להודות בכל חבות ללא ייעוץ משפטי.
 • אין למסור גרסה לאמצעי התקשורת המבקשים לפרסם על דבר התביעה, ללא ייעוץ עורך הדין המטפל.


 

עורכי הדין של אם. סי. אי.  והנציגים המשפטיים שלה עומדים לצידך ולרשותך לאורך כל דרך ההתמודדות עם התביעה המשפטית.

 

 

בחזרה לתוכן העניינים>>

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.