MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

חובת מתן הסברים אודות סיכון נדיר של נזק עצבי, כתוצאה מזריקת אלחוש | דחיית תביעה

התביעה הוגשה בתחילה לבית משפט השלום נגד רופא שיניים, בטענה לנזק בעצבי הפנים, כתוצאה מזריקת הרדמה מקומית (בלוק מנדיבולרי), שבוצעה במהלך טיפול שיניים.
 

התביעה טענה כי הרופא התרשל בעת ביצוע ההזרקה וכן כי לא מסר לתובע מידע אודות הסיכון הכרוך בזריקת הרדמה מהסוג שבוצע, ועל האלטרנטיבות בבחירת אמצעי אלחוש פחות מסוכנים.
 

בפסק הדין של בית משפט השלום נקבע, כי לא היתה התרשלות בטכניקת ההזרקה.
בית המשפט קיבל את עמדת הנתבעים כי אין אפשרות לבצע הרדמה מסוג אחר וכי לא מקובל לבצע טיפול מהסוג שבוצע ללא הרדמה כלל.
עם זאת קבע בית המשפט, כי היה מקום ליידע את המטופל אודות הסיכונים השכיחים בהרדמה באמצעות בלוק מנדיבולרי (נזק עצבי חולף), וכן נכון וסביר היה לידע גם אודות סיכון נדיר יותר, אך חמור ובעל השלכות לצמיתות (נזק עצבי קבוע). כיוון שנזק עצבי זמני אינו כה נדיר, יש חובה להסביר על האפשרות להתרחשותו, ותוספת ההסבר בדבר נזק קבוע, לא גוזלת משאבים גדולים או הכבדה לא סבירה על הרופא.
באשר לקשר הסיבתי נקבע, כי גם לו ניתן ההסבר, סביר שהתובע היה מקבל החלטה לעבור את הטיפול עם הרדמה, על רקע נדירות הסיכון.
 

שני הצדדים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי.

החלטות בית המשפט המחוזי:
לגבי הרשלנות הרפואית: אין להתערב בקביעת בית משפט השלום, שלו היתה ההזדמנות להתרשם באופן בלתי אמצעי מן העדים אשר הופיעו בפניו.
לגבי הפגיעה באוטונומיה: בנסיבות המקרה, עקב נדירותו של הסיכון לנזק עצבי כתוצאה מבלוק מנדיבולרי, לא היה מקום לתת הסברים אודות סיכון זה.

 

 

 

 בחזרה לדף פסקי הדין

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.