MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

כשלון ניתוח קוסמטי לתיקון מראה האוזן | דחיית תביעה

תקציר מקרה

התובעת סבלה מפגם מולד באוזנה הימנית, שהתבטא בחסר בסחוס בחלק בעליון של האוזן, ובדפורמציה באותו אזור. היא פנתה לנתבע במטרה לעבור ניתוח קוסמטי לתיקון מראה האוזן, וביום 2.12.04 בוצע הניתוח האלקטיבי המבוקש. הניתוח לא תיקן את מראה האוזן

 

טענות הצדדים

 

התובעת לא טענה לרשלנות רפואית בביצוע הניתוח, ולא צירפה חוות דעת רפואית לכתב התביעה. בכתב התביעה טענה התובעת שתי טענות בלבד:

 

א.       טענה חוזית - על פיה הנתבעים התחייבו לתקן את מראה האוזן, כך שתראה כמו האוזן השנייה, ותוצאות הניתוח מצביעות על כך, שהם הפרו את התחייבותם.

 

ב.        טענה להעדר הסכמה מדעת - על פיה הנתבעים לא הסבירו לה את הסיכונים הטמונים בביצוע הניתוח, ו/או לא הציגו בפניה את האפשרות שהניתוח הקוסמטי לא יצליח כמצופה, ולפיכך לא ניתנה הסכמתה "מדעת" לביצוע הניתוח.

 

הנתבעים כפרו בטענותיה של התובעת וגרסו:

 

א.         שלא ניתנה לתובעת התחייבות לתוצאה מושלמת כנטען, ומטבע הדברים חיוב לביצוע הליך רפואי הוא לעולם "חיוב השתדלות", להבדיל מ"חיוב תוצאה".

 

ב.        שהתובעת קיבלה הסברים אודות הניתוח בשלושה מועדים שונים, ואף חתמה על שני כתבי הסכמה בהם מפורטים, בין היתר, הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח והתוצאות האפשריות (לרבות האפשרות של אסימטריה בין האוזניים, ו/או חזרת האוזן למצבה הקודם).

 

קביעות בית המשפט

 

בפסק הדין קיבל בית המשפט את כל טענות הנתבעים וקבע בין היתר, כדלקמן:

 

א.       הנתבעים לא הפרו את התחייבויותיהם החוזיות כלפי התובעת.

 

ב.        המנתח נתן לתובעת הסברים מספקים אודות הסיכונים והסיכויים הכרוכים בביצוע הניתוח, והתובעת נתנה את הסכמתה מדעת לביצוע הניתוח.

על בסיס קביעותיו האמורות, דחה בית המשפט את התביעה, וחייב את התובעת בהוצאות.

 כמו כן, דחה בית המשפט ללא הנמקה את ההודעה לצד ג' שהגיש המכון נגד הרופא המנתח, וחייב את המכון בהוצאות המנתח.

 

תא"מ 4737-03-08 טטיאנה מטבייב נ' פרופורציה פי. אם. סי. בע"מ ואח' (17.07.11)

 

 בחזרה לדף פסקי הדין

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.