MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
נתונים סטטיסטיים
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

נתונים סטטיסטיים

מדיקל קונסלטנס אינטרנשיונל (אם.סי.אי) בע"מ, מקבוצת מדנס, היא מיופת כוח המבטחים לניהול התביעות המכוסות על-פי הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית-רפואית, המשווקות באמצעות מדנס. מאז שנת 1991, מקבלת MCI דיווחים שוטפים על אירועים חריגים, תלונות ותביעות, מהמוסדות הרפואיים המבוטחים. MCI פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם החברה לניהול סיכונים ברפואה ( MRM ).

 

האירועים והתביעות המדווחים ל- MCI נקלטים במאגר המידע של החברה, ומקודדים, בין היתר, על-פי קודי האירוע, התוצאה, האיבר, המומחיות של המקרה, הפרוצדורה הרפואית וכיוצ"ב. מאגר המידע הינו הגדול מסוגו בישראל וכולל למעלה מ- 150,000 דיווחים על אירועים חריגים.

 

מאגר מידע זה משמש את MRM לביצוע ניתוחים סטטיסטיים לשם זיהוי מגמות ושכיחויות של אירועים חריגים, וכן כדי לזהות מקצועות, אתרים, ופעולות בסיכון גבוה, המחייבים התערבות לשם הקטנת הסיכון לפגיעות במטופלים. הדוח"ות הסטטיסטיים שמפיקה MRM משמשים גם לשם מתן היזון חוזר למנהלי הסיכונים של המוסדות הרפואיים המבוטחים באמצעות מדנס.

 

במדור זה מוצגים נתונים סטטיסטיים כלליים ונתונים המתייחסים למקצועות רפואיים או תחומים רפואיים, המובילים מבחינת הסיכון הכלכלי הטמון בהם.

 

אין לעשות שימוש בנתונים המוצגים ללא אישור בכתב מ- MRM.

 

 

רפואת שיניים כללי נשים ומיילדות

 

pdf_logo     הסיכון הכספי על-פי תחומים 2000 - 2014  (156kb)
   
 
pdf_logo     הסיכון הכספי על-פי תחומים ברפואת שיניים - ממוצע לתיק 2000 - 2014  (205kb)
   
 
pdf_logo     תיקים סגורים ברפואת שיניים - אופן סגירתם 2000 - 2014 (102kb)
   
 
pdf_logo     תשלומים בתיקי רפואת שיניים 2000 - 2014 (259kb)
   
 
pdf_logo     תביעות ברפואת שיניים על-פי שנת הגשתן 2000 - 2014  (303kb)
   
 
pdf_logo     התפלגות דיווחים על-פי מקור מדווח 2000 - 2014  (274kb)
   
 
pdf_logo     שיעור הדיווחים על-פי תחומי עיסוק 2000 - 2014  (235kb)
   
 
pdf_logo     מקצועות מובילים בשיעור הסיכון הכספי 2000 - 2013  (177kb)
   
 
pdf_logo     מקצועות קליניים מובילים בשיעור התשלומים 2000 - 2014  (418kb)
   
 
pdf_logo     אירועים מובילים בשיעור הסיכון הכספי 2000 - 2014 (175kb)
   
 
pdf_logo     הגידול בתביעות בבית משפט 2000 - 2014  (206kb)
   
 
pdf_logo     מספר התיקים הסגורים - אופן סגירת התיקים 2000-2014  (96kb)
   
 
pdf_logo     אירועים מובילים במיילדות בשיעור הסיכון הכספי 2000 - 2014  (174kb)
   
 
pdf_logo     נזקים מובילים לאימהות - שיעור הסיכון הכספי 2000 - 2013   (229kb)
   
 
pdf_logo     נזקים מובילים לילודים - שיעור הסיכון הכספי 2000 - 2014   (163kb)
   
 
pdf_logo     התפלגות תביעות במיילדות על פי שנים 2000 - 2014   (67kb)
   
 
pdf_logo     התפלגות דיווחים על אבחון שגוי בעל-קול מילדותי 2000 - 2014  (65kb)
   
 
pdf_logo     התפלגות תביעות בגין אבחון שגוי בעל-קול מילדותי 2000 - 2013  (176kb)
   
 
pdf_logo     מומים שלא אותרו בעל-קול מילדותי - שיעור הסיכון הכספי 2000 - 2013  (169kb)
   
 
pdf_logo     שיעור תביעות עלקול מכלל התביעות במיילדות 2000 - 2013  (66kb)
   
 
pdf_logo     שיעור השינוי בתשלומים בתחום המיילדות 2000 - 2014   (61kb)
   

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.